Shlokas to reduce effect of Vastu Dosha

          Shlokas to reduce effect of Vastu dosha- Vaastu Gayatri


" Om anugraha rupaya vidhmahe
Boomi puthraya dheemahi
Tanno vaastu purusha prachothayath " 


                   
        Peace and harmony in the house. Also removes Vastu Dosha 


नमस्तेवास्तुपुरुषायभूशय्याभिरतप्रभो | मद्गृहंधनधान्यादिसमृद्धंकुरुसर्वदा||


           Vastu Dosha Nivaran Mantra- removes Vastu Dosha.


वास्तोष्पतेप्रतिजानीद्यस्मानस्वावेशोअनमीवोभवानयत्वेमहेप्रतितन्नोजुषस्वशन्नोभवद्विपदेशंचतुष्प्देस्वाहा

वास्तोष्पतेप्रतरणोएधिगयस्फानोगोभिरश्वेभिरिदोअजरासस्तेसख्येस्यामपितेवपुत्रान्प्रतिन्नोजुषस्यशन्नोभवद्विपदेशंचतुष्प्देस्वाहा | 

वास्तोष्पतेशग्मयार्ठ(ग्वग्सदातेसक्षीमहिरण्ययागातुमन्धाचहिक्षेमउतयोगेवरन्नोयूयंपातस्वस्तिभिःसदानःस्वाहाअमिवहावास्तोष्पतेविश्वारूपाशयाविशन्सखासुशेवएधिनस्वाहा

वास्तोष्पतेध्रुवास्थूणांसनंसौभ्यानांद्रप्सोभेत्तापुरांशाश्वतीनामिन्क्षेमुनीनांसखास्वाहा |

    Other Recommended Posts

0 comments:

Post a Comment